INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych jest Usługi Transportowe Auto - Handel Monika Rokicka (dale znawy Auto - Handel)

Z Auto - Handel można się skontaktować telefonicznie pod numerem 513 222 888, przez e-mail: trokicki1@wp.pl lub pisemnie pod adresem Zamienie, ul. Brzozowa 65, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Twoje dane będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy współpracy z Auto - Handel – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
• wypełnienia przez Auto - Handel danych obowiązków prawnych które na nim ciążą w związku z zawieraną umową, w tym wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawę prawną stanowią właściwe przepisy prawa
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Auto - Handel – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży towarów i usług,
• realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Auto - Handel, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej z Auto - Handel umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.

Auto - Handel przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek Auto - Handel dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy – masz także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Auto - Handel Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).

Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z Auto - Handel - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

W naszej ofercie
Naprawa samochodów ciężarowychNaprawy powypadkoweSerwisNaprawa naczepWymiana kabinNaprawa i wymiana silnikówProstowanie ramNaprawy blacharskie i lakierniczeCzęści zamienneMontaż zabudów i dźwigów HDSWynajem pojazdów i naczepSamochód zastępczySprzedaż samochodów ciężarowychUsługi transportowe

Zamienie, ul. Brzozowa 65, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 513 222 888, 500 088 433, 509 095 058, e-mail: trokicki1@wp.pl

PL EN RU